Barion Pixel

Adatkezelési tájékoztató

Tartalom

 

A Merce Group Kft. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Nyugati 1. u. 7. , CG: 15-09-081473, adószám: 23687167-2-15), elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelme iránt, ezért kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a személyes adatok gyűjtése, kezelése, felhasználása, feldolgozása és esetleges továbbítása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet, azaz a GDPR és az egyéb vonatkozó jogszabályok, nemzeti és nemzetközi ajánlások rendelkezéseit megtartva járjon el.

A Merce Group Kft.– a továbbiakban Gyógyvarázs, vagy szolgáltató, vagy adatkezelő –, mint adat-kezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Merce Group Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://gyogyvarazs.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ címen.

A Merce Group Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk az info@gyogyvarazs.hu e-mail címre, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Merce Group Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Merce Group Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • – évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az informá-ciószabadságról (Infotv.);
 • – évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
 • – évi C. törvény – a számvitelről;
 • – évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • – évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • – évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételei-ről és egyes korlátairól (Grt.);
 • – évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.).
 
ÉrintettBármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
Személyes AdatAz érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
HozzájárulásAz érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
TiltakozásAz érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
AdatkezelőAz a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
AdatkezelésAz alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
AdattovábbításAz adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
Nyilvánosságra HozatalAz adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
AdattörlésAz adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
AdatmegjelölésAz adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
AdatzárolásAz adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
AdatmegsemmisítésAz adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
AdatfeldolgozásAz adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
AdatfeldolgozóAz a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
AdatállományAz egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
Harmadik SzemélyOlyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
EGT-ÁllamAz Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
Harmadik OrszágMinden olyan állam, amely nem EGT-állam;
Adatvédelmi IncidensSzemélyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

A Merce Group Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.

Felhívjuk a Merce Group Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

 Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. Az adatkezelő a honlap látogatottságának méréséhez, látogatói viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességének elemzéséhez a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, Facebook remarketing és Facebook konverziókövetés szoftvereket használja cookie-k (sütik) segítségével. A Cookie-k Működéséről további információt az adatkezelési tájékoztató 2.2 pontjában talál.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: dátum, idő, IP cím, előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok, cookie-k létrehozása a felhasználó számítógépén.

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 1 év.

Google Remarketing:

 • Az Adatkezelő a Google Remarketing program használatával a Google Analytics megszokott adatai mellett a DoubleClick cookie adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie révén lehet használni a remarketing szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy a Weboldalra látogatók később szabad Google hirdetési felületeken az Adatkezelő hirdetésével találkozzanak. Az Adatkezelő a Google Remarketing programot igénybe veszi online hirdetéseihez. Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók – például a Google – is megjelenítik internetes webhelyeken. Az Adatkezelő és külső szolgáltatók, például a Google, saját cookiekat (például a Google Analytics cookie-jait) és harmadik féltől származó cookiekat (például a DoubleClick cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által a Weboldalon tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére

Google Konverziókövetés:

 • A Google AdWords konverziókövetés célja, hogy az Adatkezelő mérni tudja az AdWords hirdetések hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amely 30 napig létezik, és nem gyűjt személyes adatokat.

Facebook remarketing:

 • Az Adatkezelő a Facebook remarketing pixelét használja a Facebook-hirdetések hatékonyságának növelésére, ún. remarketing lista építése céljából. Így a Weboldal meglátogatása után külső szolgáltató – például a Facebook – internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthet meg. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra. A látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják.

Facebook Konverziókövetés:

 • A Facebook pixel konverziókövetés célja, hogy az Adatkezelő mérni tudja az Facebook hirdetések hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amely 30 napig létezik, és nem gyűjt személyes adatokat.

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:

 • A portál html kódja a Merce Group Kft.-től független, külső szerverekről érkező és külső szerverekre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltatók szerverei közvetlenül a felhasználó számítógépével állnak kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, kattintások, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja, időtartama) képesek gyűjteni.

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.

A webauditálási célú és a honlaplátogatói adatok webszerver általi rögzítésével megvalósított adatkezelések az interneten elterjedt adatkezelések, így azokat az internet használatával, weblapok látogatásával elfogadja a felhasználó.

Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani:

 

Adatfeldolgozók:

NévSzékhelyAdatfeldolgozói feladat
MikroVPS Kft.1096 Budapest, Sobieski János utca 19-21/Adomain, technikai feltételek biztosítása, tárhely szolgáltatás
Compose-IT Kft.1116 Budapest, Sztregova utca 1. 3. emelettechnikai feltételek biztosítása, tárhely szolgáltatás
FORWEB Bere - Net Kft.4400 Nyíregyháza, István u. 6.technikai feltételek biztosítása, programozás
Google Ireland LimitedGordon House Barrow Street Dublin, 4 IrelandRemarketing, webanalitika
Facebook Ireland Limited4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, IrelandRemarketing, webanalitika

 

A hivatkozott programok a felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyeznek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek. A weboldalra látogatók (Felhasználók) engedélyezik az Adatkezelő részére a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programok használatát. Egyben hozzájárulnak felhasználó viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatás igénybe vételéhez az Adatkezelő részére. Mindezek mellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint. Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programok beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság követelményeinek.

A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között.

A használt sütik többsége úgynevezett „munkamenet-süti”, amelyek törlődnek, amikor Ön befejezi a böngészési munkamenetet. Emellett van néhány hosszú érvényességű süti, amelyek segítségével Önt látogatóként újra felismerjük. A sütik nem okoznak kárt számítógépében és nem tartalmaznak vírusokat.

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgy nevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűkből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk küld el az Ön böngészőjének azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

 • Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

 • A Társaság a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. A weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k az Ön számítógépén tárolódjanak és ahhoz az Adatkezelő hozzáférhessen. A cookie-k főszabály szerint 30 napig tárolódnak, Ön ugyanakkor a böngésző program segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a weboldal minden szolgáltatását.

A Cookie-k letiltása

 • Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját felhasználói számítógépéről megteheti böngészőjében. Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban, általában azonban az Eszközök > Beállítások > Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, milyen követési funkciókat engedélyez/tilt le a számítógépén.

Azok a Felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a látogatók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldal, illetve jelen Szabályzat tartalmában bármikor változtatásokat eszközöljön. Az aktuális Szabályzatról a Felhasználó a Weboldal „Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat” része alatt tájékozódhat folyamatosan.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

 

A Merce Group Kft.honlapján lehetőség nyílik az online vásárlásra. Vásárolni vendégként és regisztrált felhasználóként is lehetséges, amennyiben a regisztrációt kezdeményező személy a 18. életévét betöltötte. Rendszeres vásárlóinknak érdemes regisztrálniuk annak érdekében, hogy ne kelljen minden egyes vásárlás során megadniuk személyes adataikat, illetve regisztrációs profiljukkal bevásárlólistát tudnak összeállítani, valamint vásárlásaikat is nyomon tudják követni.

Amennyiben a felhasználó a regisztrációs profillal belépve vásárol, úgy a vásárlással kapcsolatos személyes adatokat a webáruház a regisztrációs adatbázisból nyeri ki.

A vásárlással kapcsolatos adatkezelésről a jelen tájékoztató 2.4. pontjában olvashat bővebben.

A regisztrációs folyamatos során lehetőség van direkt marketing célú megkereséshez is hozzájárulni, azaz a Merce Group Kft.e-mail hírlevelére feliratkozni. A hozzájáruló nyilatkozat megadása esetén a tájékoztató 2.5. pontja szerint is kezeljük az adatait.

Az adatkezelés célja: a GYOGYVARAZS.HU webáruházában történő kényelmesebb vásárlási lehetőség biztosítása, ügyfélszámla vezetése, bevásárlólista létrehozásának lehetősége, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése és értékelése, az életkori korlátozás érvényre juttatása, direkt marketing célú megkereséshez szükséges hozzájárulás beszerzése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a.

A kezelt személyes adatok típusa: ügyfélszám, megszólítás, vezeték- és keresztnév, születési dátum, e-mail cím, jelszó (titkosítottan tárolva), lakcím, az egyes rendelések adatai (rendelési szám, dátum, fizetési mód, számla összege, szállítási és számlázási cím, vásárolt termék, a vásárlás értéke, a számla PDF formátumban), bevásárlólista, számlázási cím, szállítási cím, az ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadására szolgáló nyilatkozat, a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, a regisztráció megerősítését szolgáló hivatkozásra (linkre) kattintás dátuma és időpontja.

Az adatkezelés időtartama:

 • Az érintett kérésére történő törlésig.
 • Amennyiben direkt marketing hozzájárulást adott a felhasználó, úgy az adatok a jelen tájékoztató 2.5. pontja szerinti határidőig kerülnek megőrzésre.

Az adatok törlése és módosítása:

 • A felhasználó bármikor jogosult személyes adatai törlését és módosítását kérni. Adatmódosítási vagy törlési szándékát az info@gyogyvarazs.hu e-mail címre küldött üzenetben kezdeményezheti,
 • vagy az adatkezelő jelen tájékoztató 6. fejezetében feltüntetett elérhetőségein.

Elfelejtett jelszó:

 • A felhasználó az „Elfelejtette jelszavát” funkció használata esetén e-mailben kiküldjük az eredetileg beállított jelszavát.

 

Adatfeldolgozók:

Compose-IT Kft.1116 Budapest, Sztregova utca 1. 3. emelettechnikai feltételek biztosítása, tárhely szolgáltatás
FORWEB Bere - Net Kft.4400 Nyíregyháza, István u. 6.technikai feltételek biztosítása, programozás

 

A Merce Group Kft.honlapján lehetőség nyílik az online vásárlásra. regisztrált felhasználóként lehetséges, ha a vásárló a 18. életévét betöltötte.

A jelen tájékoztató 2.3. pontja szerinti regisztrációs profillal belépve történik a vásárlás, ezért a vásárlással kapcsolatos személyes adatokat a webáruház a regisztrációs adatbázisból nyeri ki.

Az adatkezelés célja: a GYOGYVARAZS.HU webáruházában történő vásárlás, számla kiállítása, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, esetleges visszáru ügyintézés, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, az életkori korlátozás érvényre juttatása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a, és a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, megszólítás, vezeték- és keresztnév, születési dátum, e-mail cím, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, a vásárlás adatai (rendelési szám, dátum, fizetési mód, számla összege, szállítási és számlázási cím, vásárolt termék, a vásárlás értéke), termék visszaküldés esetén esetlegesen a visszautaláshoz szükséges számlatulajdonos neve és bankszámlaszám.

Az adatkezelés időtartama:

 • a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év;
 • kivéve a megszólítás, születési dátum, e-mail cím, telefonszám adatokat, melyek kezelése az érintett kérésére történő törlésig tart

Az adatok törlése és módosítása:

 • A felhasználó tekintettel a számviteli megőrzési kötelezettségre, korlátozottan jogosult személyes adatai törlését és módosítását kezdeményezni az adatkezelő jelen tájékoztató 4. fejezetében feltüntetett elérhetőségein.

Adattovábbítás:

 • Bankkártyás fizetési módozat választása esetén a vásárló a bankkártyával kapcsolatos adatokat közvetlenül az alábbi elektronikus fizetési szolgáltató (Barion.hu) weboldalán adja meg. A Merce Group Kft.a szerződés teljesítése céljából a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja adatokat továbbítja a Barion Payment Zrt. Budapest Infopark sétány 1. 1117
 • A Barion payment Zrt adatvédelmi tájékoztatója az alábbi címen érhető el: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/
 • Termékek kiszállítása esetén annak kézbesítése, a távollévők között létrejött szerződés teljesítése céljából továbbításra kerül a címzett neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, csomag tömege, áru értéke, utánvét értéke, egyedi csomagazonosító szám az alábbi adatfeldolgozók részére a Postatv. 54. § (1) bekezdése alapján.

 

Adatfeldolgozók:

NévSzékhelyAdatfeldolgozói feladat
Compose-IT Kft.1116 Budapest, Sztregova utca 1. 3. emelettechnikai feltételek biztosítása, tárhely szolgáltatás
FORWEB Bere - Net Kft.4400 Nyíregyháza, István u. 6.technikai feltételek biztosítása, programozás
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2logisztikai feladatok szolgáltatása
Barion Payment Zrt.Budapest Infopark sétány 1. 1117Elektronikus fizetés szolgáltatás

 

A Merce Group Kft.elektronikus hírlevélben direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) üzeneteket küld azok részére, akik ehhez kifejezetten hozzájárultak.

Hozzájáruló nyilatkozatot a Merce Group Kft. részére több féle módon lehet adni, például a jelen tájékoztató szerinti 2.3. pontban foglalt regisztrációs folyamatok során.

 • Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a Grt. 6. § (5) bekezdése.
 • A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, feliratkozás dátuma és időpontja, IP címe
 • Az adatok törlésének határideje:
 • Az érintett kérésére történő törlésig.

 

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a honlapon megadott módon, illetve kapcsolatfelvételi űrlapon kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

A Merce Group Kft.a beérkezett e-maileket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli.

A Merce Group Kft.az ügyfélszolgálati feladatokat cégen belül látja el, külső adatkezelő bevonása nélkül.

 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkeresheti az adatkezelőt.

A Merce Group Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

A Merce Group Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a székhelyén és  telephelyén (4400 Nyíregyháza, Nyugati 1. u. 7.), illetve adatfeldolgozóinál találhatóak.

 

NévSzékhelyAdatfeldolgozói feladat
Compose-IT Kft.1116 Budapest, Sztregova utca 1. 3. emelettechnikai feltételek biztosítása, tárhely szolgáltatás
Merce Group Kft.4400 Nyíregyháza, Nyugati 1. u. 7.Ügyvitel, számlázás, elektronikus levelezés, ügyfélkapcsolati rendszerek

 

A Merce Group Kft.a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)

legyen.

A Merce Group Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Merce Group Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A Merce Group Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Merce Group Kft. az adatkezelés során megőrzi

 1. a) titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 2. b) sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 3. c) rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Merce Group Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 

6. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név: Merce Group Kft.

 • Székhely: 4400 Nyíregyháza, Nyugati 1. u. 7.
 • CG: 15-09-081473, adószám: 23687167-2-15
 • A bejegyző bíróság megnevezése: Nyíregyházai Törvényszék Cégbírósága
 • E-mail: info@gyogyvarazs.hu

 

NévSzékhelyAdatfeldolgozói feladat
MikroVPS Kft.1096 Budapest, Sobieski János utca 19-21/Adomain, technikai feltételek biztosítása, tárhely szolgáltatás
Compose-IT Kft.1116 Budapest, Sztregova utca 1. 3. emelettechnikai feltételek biztosítása, tárhely szolgáltatás
FORWEB Bere - Net Kft.4400 Nyíregyháza, István u. 6.technikai feltételek biztosítása, programozás
Google Ireland LimitedGordon House Barrow Street Dublin, 4 IrelandRemarketing, webanalitika
Facebook Ireland Limited4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, IrelandRemarketing, webanalitika
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2logisztikai feladatok szolgáltatása

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálat útján.

Az érintett kérelmére a Merce Group Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Merce Group Kft. költségtérítést állapít meg.

A Merce Group Kft., a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

A Merce Group Kft., zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Merce Group Kft., megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A Merce Group Kft., a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény

 

Utoljára módisítva: 2023. szeptember 28.